Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đã không mua lượng cổ phần đã đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.066.048 CP (tỷ lệ 8,42%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0  CP.
Lý do  không hoàn tất giao dịch: do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Số lượng cổ phiếu của người nội bộ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.066.048 CP (tỷ lệ 8,42%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 21/5/2024 đến ngày 19/6/2024.
cong ty mia duong quang ngai