QNS công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ Công ty

1. Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký mua 958.198 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.066.048 CP (tỷ lệ 8,42%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 958.198 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 9.581.980.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 31.024.246 CP (tỷ lệ 8,69%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của QNS.
Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 28/6/2024 đến ngày 15/7/2024.
 
2. Bà Võ Thị Cẩm Nhung – là vợ ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty –  đăng ký mua 65.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Cẩm Nhung là vợ ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.602.282 CP (tỷ lệ 2,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 65.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 650.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.667.282 CP (tỷ lệ 2,99%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của QNS.
Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/6/2024 đến ngày 15/7/2024.
 
3. Ông Trần Ngọc Phương – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký mua 650.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.830.895 CP (tỷ lệ 1,63%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 650.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 6.500.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.480.495 CP (tỷ lệ 1,82%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của QNS.
Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/6/2024 đến ngày 15/7/2024.
 
4. Ông Đặng Phú Quý – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty đăng ký mua 650.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.350.670 CP (tỷ lệ 0,38%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 650.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 6.500.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.670 CP (tỷ lệ 0,56%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của QNS.
Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/6/2024 đến ngày 15/7/2024.
 
 
5. Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua 480.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.241.841 CP (tỷ lệ 0,63%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 480.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 4.800.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.721.841 CP (tỷ lệ 0,76%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của QNS.
Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/6/2024 đến ngày 15/7/2024.
 
6. Ông Nguyễn Thế Bình – Kế toán trưởng Công ty đăng ký mua 480.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Bình.
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.207.163 CP (tỷ lệ 0,62%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 480.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 4.800.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.687.163 CP (tỷ lệ 0,75%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của QNS.
Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/6/2024 đến ngày 15/7/2024.
 
7. Ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua 100.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Huy.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 295.809 CP (tỷ lệ 0,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 1.000.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 395.809 CP (tỷ lệ 0,1%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của QNS.
Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 29/6/2024 đến ngày 15/7/2024.
cong ty mia duong quang ngai