QNS công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ Công ty

1. Ông Trần Ngọc Phương – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty đã mua 650.000 cổ phần
 
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.830.895 CP (tỷ lệ 1,63%).
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 650.000 CP.
Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá: 6.500.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.480.495 CP (tỷ lệ 1,82%).
Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 28/6/2024.
 
2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp – Thành viên Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua 320.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Ngọc Diệp.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 237.583 CP (tỷ lệ 0,067%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 320.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 3.200.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 557.583 CP (tỷ lệ 0,15%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của QNS.
Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/7/2024 đến ngày 15/7/2024.
cong ty mia duong quang ngai